Еохор «Хаяа шэлын оройгоор»

54

Дуэт Эржена Митыпова , Зоригма Жалсанова

Предыдущая статьяВыставка Дашиева Сокто Очировича
Следующая статьяБурятска янародная песня «Хадаараа харгымнай холол бэшэ»